Brak produktów w koszyku.

Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, to, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), przysługuje mu, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Internetu w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią (inną niż dostawca Towaru).

2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży złożonego na piśmie lub emailem.

3. Konsument ma możliwość (ale nie obowiązek) skorzystania z wzoru formularza odstąpienia od umowy, załączonego poniżej.

4. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy Konsument powinien wysłać swoje oświadczenie do Sprzedawcy na jego adres pocztowy lub adres emailowy wskazany w części Regulaminu pt. „Definicje” pkt 1) przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia.

5. W przypadku wysłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogę emailową Sprzedawca niezwłocznie po jego otrzymaniu wyśle do Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.

6. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży ze Sprzedawcą umowę uważa się za niezawartą.

7. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru (z tym zastrzeżeniem iż Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu Konsumentowi dodatkowych kosztów dostawy Towaru wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na konto bankowe wskazane przez Konsumenta. W każdym przypadku Konsument nie ponosi dodatkowych opłat w związku ze zwrotem płatności.

9. Towar odpowiednio zabezpieczony Konsument odsyła lub dostarcza niezwłocznie na koszt własny, na adres Sprzedawcy podany w części Regulaminu pt. „Definicje” pkt 1), jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie Towaru do Sprzedawcy przed jego upływem.

10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, co oznacza, iż Sprzedawca nie pokrywa kosztów zapakowania, zabezpieczenia czy przesyłki Towaru od Konsumenta do Sprzedawcy.

11. Sprzedawcy przysługuje prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności na rzecz Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej wysłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości odsyłanego Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, a także z jego nieodpowiedniego zabezpieczenia na czas transportu.

Materiały do pobrania:

  1. Wzór formularza odstąpienia od umowy 

Adres do odesłania zwracanego towaru:

ArtDecor International

Dział zwrotów

Wschodnia 29
95-100 Zgierz

zamknij