Brak produktów w koszyku.

Regulamin

Definicje

W Regulaminie sklepu internetowego artdecor24.com.pl (obowiązuje od 01.01.2021), zwanego dalej „Regulaminem”, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

1. Sprzedawca – ArtDecor International Maria Cyrek, z siedzibą w Zgierzu (95-100) przy ul. Wschodniej 29, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnosci Gospodarczej RP; NIP: 7321091903, REGON: 471620350, adres email: [email protected], infolinia 0 801 002 228, tel./fax +48 42 716 55 95.
2. Sklep – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej artdecor24.com.pl oraz jej podstronach;
3. Klient – każda osoba, która założyła konto w Sklepie;
4. Konto – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;
5. Konsument –osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z definicją z art. 221 kodeksu cywilnego).

Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów polegających na umożliwieniu im założenia bezpłatnie Konta w Sklepie, zawierania przez Internet lub telefonicznie umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, za ceny podane na stronie internetowej Sklepu oraz jej podstronach.

2. Treści prezentowane na stronie i podstronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszeniem do składania ofert.

3. Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest zarówno bez rejestracji, jak i po wcześniejszej rejestracji i założeniu Konta w Sklepie lub poprzez złożenie zamówienia telefonicznie. Procedura założenia Konta w Sklepie została szczegółowo opisana w części Regulaminu pt. „Założenie Konta w Sklepie”.

4. Założenie Konta w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, co osoba zakładająca Konto w Sklepie potwierdza stosownym oświadczeniem składanym przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego.

5. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski i całego świata.

6. W celu realizacji zamówień Klienta (w tym w zakresie potwierdzenia zamówienia, wskazania danych do dokonania przelewu, korespondencji w trakcie realizacji zamówienia, itp.) Sprzedawca będzie się kontaktował z Klientem drogą emailową na wskazany przez Klienta adres emailowy. Do kontaktu ze Sprzedawcą we wszelkich sprawach, w tym reklamacji, służy adres email: [email protected]. W wypadkach konieczności wyjaśnienia wątpliwości bądź niezwłocznego przekazania informacji odnośnie realizacji zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Klientem telefonicznie na wskazany przez niego nr telefonu.

Założenie Konta w Sklepie

1. Konto w Sklepie mogą założyć osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (tj. pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletniość poprzez zawarcie związku małżeńskiego), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

2. Osoba, która chce założyć Konto w Sklepie musi wypełnić odpowiedni formularz rejestracyjny umieszczony na stronie internetowej o adresie: https://artdecor24.com.pl/zarejestruj. W formularzu należy podać: imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło. Adres e-mail oraz hasło będą służyły do logowania w Sklepie. Zabronione jest podawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

3. Formularz rejestracyjny stanowi ofertę Sprzedawcy dotyczącą zawarcia ze Sprzedawcą umowy o założenie Konta w Sklepie.

4. Do wysłania formularza rejestracyjnego oraz zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie konieczna jest akceptacja Regulaminu oraz polityki prywatności.

5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowych jest całkowicie dobrowolne i nie jest konieczne dla zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.

6. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj” spowoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy. Z tym momentem pomiędzy Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.

7. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta w Sklepie w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o założenie Konta w Sklepie powinno zostać złożone na piśmie lub emailem, a do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem terminu pocztą, kurierem lub emailem na adres Sprzedawcy podany w części Regulaminu pt. „Definicje” pkt 1).

8. Po założeniu Konta w Sklepie i zalogowaniu się do Sklepu Klient może dokonywać zmian w zakresie danych wskazanych przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego oraz także powinien uzupełnić dane w zakładce: Informacje wysyłkowe i rozliczeniowe (Książka adresowa), które niezbędne są do dokonania dostawy towarów zamówionych w Sklepie przez Klienta oraz wystawienia faktury VAT.

Składanie i realizacja zamówień

1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klientów za pośrednictwem Sklepu lub telefonicznie na numer telefonu wskazany w części Regulaminu pt. „Definicje” pkt 1).

2. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę lub telefonicznie w dni robocze od poniedziałku do piątku od 10.00 do 14.00. Towary sprzedawane są bez aranżacji i bez dekoracji widocznych na stronie i podstronach Sklepu, chyba że w opisie danego towaru wskazano inaczej.

3. W celu zawarcia umowy sprzedaży za Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez kliknięcie ikony „Do koszyka”. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia dodanych tam towarów lub rezygnacji z dokonania zakupów.

4. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę cyfry w odpowiednim polu w koszyku. Wyświetlone w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen stanowią ofertę ich zakupu złożoną Klientowi przez Sprzedawcę.

5. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, które Klient chce zamówić, aby dokonać zamówienia należy kliknąć ikonę „Przejdź do kasy”.

6. Jeżeli Klient nie uzupełnił wcześniej danych na swoim Koncie w zakładce: Informacje wysyłkowe i rozliczeniowe (Książka adresowa), po kliknięciu ikony „Przejdź do zamówienia” zostanie wyświetlony formularz „Dodaj nowy adres”, w którym Klient powinien podać adres zamieszkania, adres dostawy towaru lub adres do faktury, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, a ponadto, jeżeli zakupy dokonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – nazwę firmy oraz NIP.

7. Następnie Klient powinien wybrać sposób płatności oraz dostawy, które zostały opisane w kolejnych częściach Regulaminu.

8. Na tym etapie składania zamówienia Klient powinien również sprawdzić poprawność swojego zamówienia oraz wszelkich danych, a następnie potwierdzić je poprzez kliknięcie ikony „Zamawiam i płacę” bądź może również ich nie potwierdzać i wrócić do koszyka.

9. Potwierdzenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem złożonej przez Sprzedawcę oferty zakupu wskazanych w zamówieniu towarów i prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży tych towarów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

10. W przypadku dokonywania zamówienia telefonicznie, Klient wskazuje wybrane przez siebie w Sklepie towary. Upoważniony przedstawiciel Sprzedawcy przyjmuje zamówienie, informuje Klienta o całkowitej wartości zamawianych towarów, sposobie dostawy, koszcie przesyłki, łącznej wartości zamówienia, obejmującej koszt przesyłki, oraz formach płatności. Klient zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko, adres dostawy towaru oraz adres zamieszkania w celu wystawienia faktury, adres e-mail, a także w przypadku, gdy zamówienie jest składane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nazwę firmy oraz NIP.

11. Po złożeniu zamówienia zarówno w Sklepie jak i telefonicznie Klient dostaje na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia.

12. Po przyjęciu zamówienia do realizacji Sprzedawca lub jego upoważniony przedstawiciel może się niezwłocznie skontaktować z Klientem na wskazany przez niego adres e-mail lub numer telefonu, w przypadku gdy prawidłowa realizacja zamówienia wymaga dalszych ustaleń, w tym w szczególności jeżeli towar objęty zamówieniem w części jest nieodstępny w magazynie Sprzedawcy. W przypadku niedostępności danego towaru w magazynie Konsument podejmuje decyzję, czy Sprzedawca ma zrealizować zamówienie częściowo, czy anulować całe zamówienie.

13. W przypadku, gdy całość zamówionego towaru jest niedostępna w magazynie, Sprzedawca lub jego upoważniony przedstawiciel poinformuje o tym niezwłocznie Klienta na wskazany przez niego adres e-mail lub numer telefonu. Zamówienie w takiej sytuacji jest w całości anulowane.

14. W przypadku, gdy Klient dokonał już płatności za towar, a zamówienie zostało częściowo lub w całości anulowane w sytuacjach opisanych w pkt 13 lub 14 powyżej, Sprzedawca zwróci Klientowi wartość anulowanej odpowiednio części lub całości zamówienia.

15. Do zamówienia wystawiana jest na życzenie faktura VAT. Dokumenty te sa wystawiane w chwili, gdy wszystkie towary objęte zamówieniem są skompletowane i gotowe do wysyłki. Faktura VAT wysyłana jest  do Kienta na podany w zamówieniu adres e-mail. Klient, który wybierze dowód zakupu w formie faktury VAT zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych do jej wystawienia.

16. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu jego realizacji. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta, e-mailem lub telefonicznie na adres oraz numery telefonów wskazane części Regulaminu pt. „Definicje” pkt.1. Zmiany w zamówieniu, o których mowa w niniejszym punkcie, dokonywane przez Konsumenta nie naruszają prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w części Regulaminu „Prawo odstąpienia od umowy” oraz w obowiązujących przepisach prawa.

Ceny towarów i całkowity koszt zamówienia

1. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Sprzedawca może zmieniać ceny towarów podawane na stronie i podstronach Sklepu, z tym że zmiany te nie mają wpływu na treść zawartych wcześniej umów sprzedaży.

3. Cena podana przy każdym towarze w Sklepie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

4. Sprzedawca może zmieniać asortyment Sklepu, wprowadzać nowe towary do Sklepu, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne lub wprowadzać w nich zmiany, z tym że zmiany te nie mają wpływu na treść zawartych wcześniej umów sprzedaży.

5. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów dostawy towaru oraz kosztów obsługi płatności oraz opłat za przelewy. Koszty te pokrywa Klient. Aby ustalić całkowity koszt zamówienia do ceny towarów podawanych w Sklepie należy doliczyć koszty dostawy towarów. Całkowity koszt zamówienia wyświetlany jest Klientowi bezpośrednio przed potwierdzeniem przez niego zamówienia.

6. Koszty dostawy towaru są wyświetlane także w zakładce na stronie Sklepu „Czas i koszty dostawy”.

7. Sprzedawca może ustalić określony poziom wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy towaru maleją lub ponosi je w całości Sprzedawca.

8. W przypadku dokonania przez Klienta zamówienia poza teren Polski koszty przesyłki są uzgadniane indywidulanie z Klientem.

Termin płatności oraz czas realizacji zamówienia

1. W przypadku wyboru przelewu jako formy płatności, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania na wskazany adres wiadomości email zatytułowanej potwierdzenie złożenia zamówienia. W przypadku wyboru płatności kartą kredytową za pośrednictwem systemu płatności PayU, Klient, bezpośrednio i natychmiast po złożeniu zamówienia, po wyświetleniu się strony Sklepu zatytułowanej „Status zamówienia”, ma możliwość dokonania płatności po kliknięciu na ikonę „Płacę teraz PayU”, i przekierowaniu go na stronę systemu płatności PayU.

2. Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia: 1) w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy, 2) w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową (przez system płatności PayU.pl) - po autoryzacji karty kredytowej Klienta.

3. Sprzedawca realizuje zamówienia w terminie od 3 do 14 dni roboczych od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia (w zależności od rodzaju i ilości zamówionego towaru).  Jeśli realizacja zamówienia miałaby się wydłużyć ponad 14 dni roboczych Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie.

4. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy realizowane są począwszy od pierwszego dnia roboczego następującego po dniach wolnych.

5. Termin otrzymania przesyłki przez Klienta należy policzyć poprzez zsumowanie czasu realizacji zamówienia przez Sprzedawcę oraz przewidywanego czasu dostawy wskazanego na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Czas i koszty dostawy”.

6. W przypadku zamówień, których zawartość wymaga od Sprzedawcy sprowadzenia towaru, po wyrażeniu przez Klienta woli podziału płatności na „zaliczkę” i „dopłatę”, zamówienie jest realizowane po uiszczeniu wpłaty „zaliczki”. Wysokość „zaliczki” Sprzedawca ustala z Klientem drogą e-mailową.
a) Płatności „zaliczki” i „dopłaty” można dokonać jedynie poprzez przelew.
b) Umowa sprzedaży wygasa przy braku dokonania przez Klienta płatności "zaliczki" w terminie 5 dni od złożenia zamówienia,
c) Sposób finalizacji zamówienia (m.in. termin uiszczenia „dopłaty”, termin wysyłki lub odbioru osobistego) Sprzedawca ustala indywidualnie z Klientem drogą e-mailową.

Formy płatności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski: 1) kartą kredytową, 2) przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy, 3) za pobraniem (nie dotyczy przesyłek paletowych)

Dostawa towaru

1. Dostawa towaru odbywa się w czasie wskazanym w części Regulaminu „Czas realizacji zamówienia” do miejsca dostawy wskazanego przez Klienta.

2. Sprzedawca zwraca uwagę, iż Klient powinien zadbać o podanie aktualnego adresu dostawy zamówionego towaru (zwłaszcza prawidłowego kodu pocztowego - informacja istotna dla firm kurierskich), co uprości dostawę towaru do Klienta oraz znacznie skróci czas dostawy towaru.

3. W przypadku uszkodzenia opakowania zewnętrznego przesyłki, zaleca się, aby Klient dokonał jej otwarcia i sprawdzenia stanu zawartości. W przypadku jakichkolwiek niezgodności w zawartości dostarczonej przesyłki sugeruje się, aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół niezgodności, który powinien być podpisany przez Klienta i kuriera dostarczającego przesyłkę. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

4. W przypadku, gdy Klient z własnej winy nie dokonał odbioru przesyłki z Towarem, zamówienie ulega rozwiązaniu z upływem 5 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zwrotu przesyłki - chyba, że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą (w dowolny sposób) i uzgodni warunki ponownej dostawy, dokona z góry zapłaty za ponowną dostawę oraz dostawa ta zostanie zrealizowana. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę od Klienta szkody poniesionej z tytułu niezrealizowanego transportu lub zamówienia (w szczególności kosztów niezrealizowanej z jego winy przesyłki).

Prawo odstąpienia od umowy

1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, to, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), przysługuje mu, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Internetu w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią (inną niż dostawca Towaru).

2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży złożonego na piśmie lub emailem.

3. Konsument ma możliwość (ale nie obowiązek) skorzystania z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.

4. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy Konsument powinien wysłać swoje oświadczenie do Sprzedawcy na jego adres pocztowy lub adres emailowy wskazany w części Regulaminu pt. „Definicje” pkt 1) przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia.

5. W przypadku wysłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogę emailową Sprzedawca niezwłocznie po jego otrzymaniu wyśle do Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.

6. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży ze Sprzedawcą umowę uważa się za niezawartą.

7. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru (z tym zastrzeżeniem iż Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu Konsumentowi dodatkowych kosztów dostawy Towaru wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na konto bankowe wskazane przez Konsumenta. W każdym przypadku Konsument nie ponosi dodatkowych opłat w związku ze zwrotem płatności.

9. Towar odpowiednio zabezpieczony Konsument odsyła lub dostarcza niezwłocznie na koszt własny, na adres Sprzedawcy podany w części Regulaminu pt. „Definicje” pkt 1), jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie Towaru do Sprzedawcy przed jego upływem.

10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, co oznacza, iż Sprzedawca nie pokrywa kosztów zapakowania, zabezpieczenia czy przesyłki Towaru od Konsumenta do Sprzedawcy.

11. Sprzedawcy przysługuje prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności na rzecz Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej wysłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości odsyłanego Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, a także z jego nieodpowiedniego zabezpieczenia na czas transportu.

Reklamacje

1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Towaru wolnego od wad.

2. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego wobec Klientów będących Konsumentami, Sprzedawca odpowiada za wady Towaru, które zostaną stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od daty otrzymania przesyłki przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią.

3. Reklamacje dotyczące Towaru można składać pisemnie lub emailowo na adres Sprzedawcy wskazany w części Regulaminu pt. „Definicje” pkt 1). W reklamacji należy opisać rodzaj wady Towaru oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, a także podać swoje dane kontaktowe (np. email lub numer telefonu) umożliwiające kontakt Sprzedawcy z Konsumentem. W celu usprawnienia procesu rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca zaleca dołączenie zdjęcia reklamowanego towaru, co jednak nie jest warunkiem koniecznym dla złożenia reklamacji.

4. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone i w związku z tym przy uszkodzeniach mechanicznych towaru do zgłoszenia reklamacyjnego zaleca się dołączenie protokołu szkody spisanego przez kuriera przy odbiorze przesyłki, albo w ciągu 7 dni od przyjęcia przesyłki. W tym przypadku sugeruje się także dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego fotografii uszkodzeń. Wyżej wymienione dokumenty wymagane są przez firmę kurierską, która rozpatruje te reklamacje, jednakże nie są warunkiem koniecznym dla zgłoszenia przez Konsumenta reklamacji do Sprzedawcy.

5. Konsumentowi przysługują roszczenia reklamacyjne szczegółowo określone w przepisach Kodeksu cywilnego.

6. Reklamowany towar Sprzedawca odbiera od Konsumenta na własny koszt. Sprzedawca nie ponosi kosztów zapakowania i zabezpieczenia przesyłki.  Po uznaniu reklamacji Sprzedawca dokona zwrotu kosztów zakupu reklamowanego towaru na konto bankowe wskazane przez Konsumenta. Sprzedawca nie przyjmuje niezamówionych przesyłek za pobraniem.

7. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

8. Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji Konsumenta, Konsument może zwrócić się o rozstrzygniecie jego sprawy do sądu powszechnego albo zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego (ADR) np. do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy właściwym miejscowo dla Konsumenta Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. W celu wszczęcia procedury mediacyjnej lub polubownego rozstrzygania sporu należy złożyć odpowiedni wniosek. Formularze wniosków dostępne są w sekretariatach każdego sądu polubownego lub na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowych. Postępowanie przed sądem polubownym jest co do zasady bezpłatne.

9. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Towaru.

Czas trwania umowy o założenie Konta w Sklepie

1. Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zawarta jest na czas nieokreślony.

2. Klient rozwiązuje umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez usunięcie swojego Konta ze Sklepu lub poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy emailem na adres e-mail: [email protected] lub na piśmie na adres Sprzedawcy podany w części Regulaminu pt. „Definicje” pkt 1). Z chwilą usunięcia Konta lub dotarcia do Sprzedawcy oświadczenia o rozwiązaniu umowy umowa z Klientem zostaje rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia.

3. Sprzedawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o założenie Konta w Sklepie z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu doszło do Klienta, w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią, w przypadku, gdy Sprzedawca podjął decyzję o zaprzestaniu prowadzenia działalności w formie Sklepu lub Klient uporczywie narusza postanowienia Regulaminu. Wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej bądź e-mailem na adres e-mail wskazany przez Klienta.

Dane osobowe

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1182) Sprzedawca informuje, iż dane osobowe Klienta są przechowywane w bazie danych Sprzedawcy.

2. Dane osobowe Klienta są zbierane i przetwarzane na potrzeby realizacji zamówień przez Sprzedawcę oraz usług objętych Regulaminem, a także – o ile Klient wyraził na to zgodę w trakcie zakładania Konta w Sklepie – w celach marketingowych i statystycznych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych, które należy zgłosić w formie pisemnego oświadczenia na adres Sprzedawcy podany w części Regulaminu „Definicje” lub mailem na następujący adres e-mail: [email protected].

4. Klient jest zobowiązany do starannego przechowywania swoich danych służących do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

5. Więcej szczegółów odnoście sposobu postępowania z danymi osobowymi przez Sprzedawcę zostało wskazanych w dokumencie Polityka prywatności dostępnym na stronach i podstronach Sklepu.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie nagłówki użyte w treści Regulaminu mają jedynie charakter techniczny i ułatwiają orientację w jego tekście.

2. Do korzystania ze Sklepu wystarczające jest standardowe oprogramowanie tj. system operacyjny oraz przeglądarka internetowa

Kodeks dobrych praktyk

Dobrowolnie podporządkowaliśmy się „Kryteriom jakości Trusted Shops" dostępnym pod niniejszym linkiem https://www.trustedshops.pl/ 

zamknij